شیوه کلی مورد نظر برای حل مسائل پیرامون فرزندان شاهد

ü      از انگیزه ، توانمند و پنانسیلهای بالا و متنوع که فرزندان شاهد دارند کمک گرفته شود.

ü      متکی به خود بوده و کاملا مستقل عمل نمایند.

ü      شمول حداکثری از فرزندان شاهد جلب گردد.

ü      انسجام ، هماهنگی و ارتباط بومی و صنفی قوی میان فرزندان شاهد ایجاد گردد.

ü      سازماندهی و ساختار منظمی طراحی و فراهم شود که بتواند اهداف مذکور را از لحاظ کمی و کیفی اجرائی نماید.

ü      برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا از تمامی ظرفیتهای در تمامی زمینه ها بهره گرفته شود.

/ 0 نظر / 34 بازدید