پیش نویس آئین نامه داخلی

«پیش نویس آئين‏نامه داخلى کانون یادگاران شاهد»

 

فصل اول: مجمع عمومی تشکلها

ماده 1 : مجمع عمومی تشکلها شامل نمایندگان تشکلهای عضو کانون می باشد که به تشخیص ریاست مجمع اشخاص دیگر نیز می توانند بعنوان عضو ناظر در جلسات مجمع شرکت نمایند.

ماده 2 : وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:

1-      تشكیل كمیته های تخصصی و تعیین اعضاء آنها

2-      استماع و بررسی گزارش مدیرعامل از فعالیتهای کانون ،کمیته های تخصصی وتشکلهای عضو

3-      تصویب آیین نامه های اجرایی در محدوده اختیارات

4-      انتخاب اعضاء هيأت‏مدیره کانون

5-      نظارت برعملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل

6-      بررسی عدم صلاحیت هیئت مدیره و مدیرعامل

7-      بررسی و تصویب طرح ها و برنامه ها

8-      تصویب توصیه و تذکر به تشکلهای عضو و دیگر بخش ها

 

ماده 3 : جلسات مجمع عمومی 45 روز یكبار تشكیل می شود که با حضور حداقل سه پنجم اعضاء رسمیت یافته و با اكثریت آراء حاضرین تصمیمات اتخاذ می گردد.

  تبصره 1: درصورتیكه اولین جلسه مجمع رسمیت نیابد ، جلسه بعدی با حضور هر تعداد عضو رسمیت خواهد یافت.

  تبصره 2: صدور بیانیه و اضافه و اصلاح آئین نامه داخلی ، با رأی دو سوم نمایندگان انجام می شود.

ماده 4 : ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره کانون خواهد بود و درغایب وی نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ، این سمت را برعهده خواهد داشت.

  تبصره : رئیس مجمع در هر جلسه می بایست یکنفر را بعنوان منشی و یکنفر را بعنوان کارپرداز انتخاب نماید.

ماده 5 :رئیس مجمع موظف به انتظام و حفظ انضباط جلسه مجمع ، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش ها ونحوه توزیع آنها و تهیه و تنظیم برنامه های مجمع می باشد .

ماده 6 : موضوع جلسات مجمع و اولویت آنها توسط هیئت مدیره کانون مشخص و طرح می گردد .

  تبصره : مجمع عمومی می تواند در موارد ضروری بدون بررسی طرح یا برنامه ای در کمیته تخصصی ، درخصوص آن تصمیم گیری نماید .

ماده 7 : درصورتیکه فوریت طرح موضوعی در مجمع به تأیید نیمی از اعضاء برسد ، آن موضوع در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت .

ماده 8 : برای تصمیم گیری درخصوص طرح یا برنامه در دستور کار مجمع ، لازم است کمیته تخصصی یا ارائه دهنده طرح توضیحات لازم را ارائه داده و سپس موافقان و مخالفان ، نظرات خود را اعلام نمایند و در نهایت رأی گیری به عمل آید .

ماده 9 : در جلسات مجمع ، اعضاء هیئت امناء ، مدیرعامل کانون ، رئیس هیئت مدیره یا مدعوین می توانند به ارائه نظرات و گزارشات خود اقدام نمایند. همچنین 5 نفر از نماینده تشکلها نیز فرصت خواهند داشت به ارائه نظرات خود پیرامون مسائل مختلف کانون بپردازند .

ماده 10 : دعوت از تشکلهای عضو برای شرکت در مجمع ، می بایست حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع توسط مدیرعامل انجام پذیرد .

ماده 11 : تشکلهای عضو بجز مدیرعامل می توانند شخص دیگری را که عضو هیئت مدیره یا هیئت امناء کانون باشد ، برای مدت حداقل یکسال جهت شرکت در جلسات مجمع ، به ریاست کانون معرفی نمایند .

ماده 12 : مدیرعامل کانون می تواند با ارائه دلایل ، از پذیرش نماینده تشکل عضو خودداری نماید. دراینصورت می بایست مراتب را حداکثر 5 روز قبل از برگزاری مجمع ، رسما به آن تشکل اعلام نماید.

ماده 13 : محل برگزاری جلسات مجمع تهران خواهد بود و محل ديگر جز با تصويب دو سوم نمايندگان حاضر در مجمع ، رسميت نخواهد داشت.

ماده 14 : مجمع می تواند با درخواست یک سوم از اعضاء و با رأی مخفی اکثریت مطلق شرکت کنندگان درخواست عزل مدیرعامل یا هیئت مدیره را به ترتیب به هیئت مدیره یا هیئت امناء کانون ارائه نماید .

 

فصل دوم : هیئت مدیره کانون

ماده 15 : نحوه انتخاب اعضاء هیئت مدیره کانون به ترتیب ذیل می باشد :

1-      هر یک از تشکلهای عضو می توانند 40 روز قبل از آخرین جلسه مجمع پیش از پایان دوره فعالیت هیئت مدیره ، حداکثر دو نفر از اشخاص واجد صلاحیت عضویت در هیئت مدیره کانون را به همراه سوابق و اسناد مربوطه و برنامه های مورد نظر ، رسما به مدیرعامل معرفی نمایند.

2-      مدیرعامل می بایست ظرف 5 روز نسبت به تطبیق شرایط نامزدها با مفاد ماده 16 این آئین نامه اقدام و گزارش آنرا به هیئت امناء ارائه نماید.

3-      هیئت امناء موظف است با بررسی صلاحیت و توانمندی نامزدهای پیشنهادی ، حداکثر ظرف 20 روز 15 نفر را که می تواند 3 نفر از آنها خارج از آن اشخاص باشد ، جهت انتخاب توسط مجمع عمومی به رئیس هیئت مدیره کانون معرفی نماید.

4-      مدیرعامل موظف است 10 روز قبل از برگزاری مجمع از واجدین شرایط جهت شرکت در جلسه مجمع دعوت به عمل آورد.

5-      در جلسه مجمع هر یک از کاندیداها 15 دقیقه فرصت خواهند داشت نسبت به معرفی خود و برنامه ها بپردازند.

6-      رأی گیری مخفی با ورقه به عمل آمده و 7 نفر به عنوان عضو اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می گردند. 

ماده 16 : شرایط نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی کانون به شرح ذیل می باشد :

1-      فرزند شهید

2-      دارای حداقل مدرک کارشناسی

3-      یکسال سابقه عضویت در رده مدیریتی تشکلها و گروه های مورد تأیید

4-      عدم سوء پیشینه

5-      پذیرش اساسنامه و مرامنامه کانون و تعهد پایبندی به آن

ماده 17 :هیئت مدیره کانون موظف به پذیرش یا لغو عضویت تشکلها ، میزان حق رأی ، بررسی عملکرد آنها و  نیز نحوه اجرای تصمیمات و برنامه های کانون می باشد .

ماده 18 : هریک از اعضاء و مدیران کانون می توانند اعتراض خود نسبت به تصمیمات هیئت مدیره کانون را به هیئت امناء ارائه نمایند .

 

فصل سوم : مدیرعامل کانون

ماده 19 : مدیرعامل کانون موظف است ضمن اجرای دستورات مصوبات هیئت امناء ، هیئت مدیره و مجمع عمومی تشکلها ، بر عملکرد کمیته های تخصصی ، تشکلها عضو و نحوه اجرای مصوبات کانون نظارت کرده و گزارش آنرا بطور مستمر به مراجع فوق ارائه نماید .

ماده 20 : مدیرعامل کانون می بایست تشکیلات اداری لازم برای اجرای هرچه بهتر اهداف کانون را زیر نظر هیئت مدیره کانون فراهم آورد .

ماده 21 : مدیرعامل کانون می تواند در مورد موضوعات مهم و اضطراری ، پس از اخذ موافقت هیئت مدیره کانون ، اقدامات لازم را مبذول دارد .

ماده 22 : هریک از اعضاء کانون می توانند اعتراض خود نسبت به تصمیمات و اقدامات مدیرعامل کانون را به هیئت مدیره ارائه نمایند . هیئت مدیره نیز موظف است ظرف 10 روز مراتب را بررسی و نتیجه را رسما اعلام نماید.

 

فصل چهارم : کمیته های تخصصی

ماده 23 : کمیته های تخصصی جهت پیگیری و انجام مأموریت مشخص ، برای مدت معین ، توسط مجمع عمومی و تحت نظارت عالی مدیرعامل تشکیل می گردد .

ماده 24 : مسئولیت هر کمیته تخصصی با تصویب مجمع عمومی تشکلها ، به یکی از تشکل عضو سپرده می شود .

ماده 25 : جهت تعیین مسئول کمیته های تخصصی، مدیرعامل می تواند هریک از اعضاء را به مجمع پیشنهاد و یا هریک از اعضاء رأسا درخواست خود را ارائه نماید که به هر حال لازم است نامزدها برنامه های خود را در جلسه مجمع مطرح و پس از اظهار نظر دو موافق و دو مخالف رأی گیری مخفی بعمل آید .

ماده 26 : درصورت عدم تعیین مسئول برای کمیته تخصصی ، مدیرعامل موظف است ظرف یکماه رأسا نسبت به تشکیل کمیته اقدام نماید .

ماده 27 : تشکلی که مسئولیت کمیته تخصصی را برعهده دارد موظف است ظرف حداکثر 15 روز از برگزاری مجمع ، اعضاء کمیته را همراه با شرحی از صلاحیت تخصصی به مدیرعامل معرفی نموده و پس از آن نیز وی را در جریان تغییرات احتمالی قرار دهد .

ماده 28 : اعضاء کانون می توانند تا 10 روز پس از تصویب ایجاد کمیته تخصصی ، تقاضای عضویت در آنرا به رئیس کمیته ارائه نمایند. درغیراینصورت می توانند با اعلام قبلی و بدون حق رأی در کمیته های تخصصی مشارکت نمایند.

ماده 29 : هر یک از اعضاء در طی دوره یکسال عضویت در کانون می بایست حداقل در یکی از کمیته های تخصصی عضویت فعال داشته باشند.

ماده 30 : جلسات کمیته های تخصصی حداقل هر 15 روز و در محلی که قبلا با مدیرعامل کانون هماهنگ شده است ، برگزار می گردد .

ماده 31 : مسئول کمیته تخصصی موظف است گزارش عملکرد خود را بصورت ماهانه به مدیرعامل ارائه نمایند.

ماده 32 : نتیجه عملکرد کمیته تخصصی می بایست برای طی مراحل بعدی به مدیرعامل کانون ارائه گردد .

ماده 33 : با انجام مأموریت یا انقضاء مدت فعالیت و تصویب مجمع ، مأموریت کمیته تخصصی پایان می یابد .

 

فصل پنجم : اعضاء مجمع عمومی تشکلها

/ 0 نظر / 31 بازدید